logo fekete                          Miskolci Magister Gimnázium

Iskolánk története

Miskolci Magister, gimnázium a város szívében

Az első alapítványi iskola megalapítása óta, Magyarországon,(1988), máig, közel 1000 ilyen jellegű iskola jött létre átfogva a közoktatás egészét az óvodától az érettségit követő felnőttképzésig, az általános iskolától a szakképzésen át az alapfokú művészeti képzésig, a hátránykompenzációtól az elitképzésig.  Ennek a trendnek az első etapjához kapcsolódott, az első miskolci alapítványi gimnázium, Matura Gimnázium néven, amely jelen intézményünk elődjének tekinthető.

Keletkezéstörténet

A Magister szellemi elődjét, a Miskolci Matura Gimnáziumot több mint húsz éve, nem sokkal a rendszerváltás után, 1992-ben hozta létre két magánszemély, Gergely László és Gergely Lászlóné. Az azóta is hasonló keretek közt működő magángimnázium akkori alapító tagja és egyben igazgatója (Gergely László) 2004-ben elhunyt. A 2004-es évtől kezdve Gaál József igazgató és Gergely Lászlóné intézményfenntartó működtette tovább az iskolát, teremtve ezzel hagyományt a régióban,

A Matura Gimnázium szellemtörténete 2008 szeptemberétől folytatódott, új helyen, új fenntartóval és új néven a Tudomány és Technika Házában kezdte el működését. Kiváló belvárosi elhelyezkedéssel, a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, a Herman Ottó Múzeum és a Városi Sportcsarnok közvetlen szomszédságában. A régi-új alapító-igazgató Gaál József lett, az intézmény fenntartását pedig az Euro-Magister Nonprofit Kft koordinálja.

Gaál József iskolaigazgató 2010. szeptember 1-jén tragikus körülmények között, életének 51 évében elhunyt.

Bár a közoktatás egészéhez képest viszonylag kis arányban tanulnak alapítványi iskolákban a magyar gyerekek, a szféra összetettsége, szakmai problémái, eredményei azonosak a hazai közoktatás egészével.  Egyes területeken – így különösen a hátránykompenzáció, az alternatív iskolák, az alapfokú művészeti képzésben, az érettségit követő iskolarendszerű képzésben – nagyon nagy az aránya az alapítványi területnek (harmada), más területeken – így az általános iskolákban, általános gimnáziumokban – lényegesen kisebb az arányuk. (5-10 % közé tehető)
 
Számos közhely, városi legenda övezi általában az alapítványi iskolákat (drága magániskolák, alternatív iskolák) és nincs ez másként a Magister Gimnázium esetében sem. Bár az alapítványi iskolákról átfogó kutatások készültek, és mind a szakmai, mind a tágabb kört érintő média rendszeresen foglalkozik az alapítványi iskolákkal, mégis nehéz a féligazságokra építő félreértéseket tisztázni, mindez a gyakorlatban a közvetlen érintkezés, betekintés kapcsán tehető meg.
 
Nézzük, hogy milyen szerepet töltenek be a magyar közoktatásban az alapítványi-magán iskolák, illetőleg ennek egy lokális spektrumában, konkrétan a miskolci középiskolák között, milyen szerepet tölt be a Miskolci Magister Gimnázium.
 
Az alapítványi iskolák közfeladatot látnak el, ugyanúgy, mint önkormányzati és egyházi társaik. Megfelelnek a közoktatási törvény előírásainak, az idejáró, ill. az ilyen intézményekben végzett tanulók számára legalább ugyanazokat a szakmai, személyi, oktatási feltételeket biztosítják, mint bármelyik magyar iskola  Az alapítványi iskolák – szemben az önkormányzati, egyházi fenntartású intézményekkel – közfeladatot ellátó tevékenységüket kevesebb állami forrásból látják el, tekintettel arra, hogy csupán az alapnormát kapják meg, a kiegészítő támogatást alanyi jogon nem. Működésük forrása egyrészt a szülői támogatás, másrészt pályázati, fejlesztési támogatás, harmadrészt a hátránykompenzáló intézmények számára pályázati formában határozott idejű szerződéssel nyújtott kiegészítő támogatás. Bár óriási különbség van a különböző alapítványi iskolák között, több fontos közös jellemzőjük van.

Ezek: Az egy fenntartó – egy iskola a tipikus működési forma, s ez közvetlenebb kapcsolatot biztosít az iskolahasználói körrel. Általában kisebbek, és könnyebben alkalmazkodnak a családok, gyerekek igényeihez. Tekintettel szűkösebb forrásaikra, illetve arra, hogy a civil szféra részeként nem közvetlenül az állami forrásokból működnek, lényegesen hatékonyabban gazdálkodnak, mint önkormányzati társaik. A családokhoz való közvetlen kötődésük, társadalmi beágyazottságuk egyik kiemelten fontos velejárója, hogy a képzési funkción túl nagy jelentőséget tulajdonítanak az érték- és normaközvetítő iskolafunkciónak.
 
Kiemelt szerepet töltenek be a korrekciós, problémamegoldó, konfliktusos helyzetekben. A differenciált alapítványi, magánszféra léte önmagában biztosítja a társadalom, a családok számára, hogy az egységes szabályozás keretei között a különböző oktatási szükségletekhez megfelelő támogatást nyújtson: ilyen iskolák szinte mindenhol hiánypótló jelentőségűek. Ez a szféra biztosítja a szociális háló „sűrítését”, a rendszerből kieső gyerekekkel való foglalkozással, az utcára kerültek támogatásával.

Ma Magyarországon elképzelhetetlen lenne a  gyermekesély javítása, az alapítványi iskolákat alapító lelkes, szakmailag felkészült gyerekmentő pedagógusok nélkül. Ez a hálózat biztosítja:  A második esély iskoláinak nagy részét. A deviancia kezeléséhez nagymértékben itt járulnak hozzá. A társadalmi hátránykompenzáló altruista intézmények mellett nagyon jelentős az aránya az alapítványi szférának az SNI tanulók nevelésében is.
 
A Miskolci Magister Gimnázium szerepe a régió közoktatásában is hasonló kompetenciákat mutat, de speciális feltételekkel, szereppel. Komplex oktatási koncepciónkban szerepet kap a második esély és a deviancia is, de elsősorban a tehetséggondozás és a tehetség kibontakoztatása dominál. Specialitásunk a mozgóképkultúra és médiakommunikációs kurzus, és az úgynevezett sportolói- labdarúgás orientációjú osztályok indítása, hiszen itt tanulja a közismerteteket a DVTK- utánpótlás különböző korosztályainak, az ilyen labdarúgó vidéki diákoknak általánosságban, évenként több mint ötven százaléka.

A DVTK- val közös megállapodás alapján ezek a gyerekek a testnevelési órák keretében a heti öt edzés mellett még két délelőtti edzésen is részt vesznek, szakmai vezető segítségével. Így fejlődésük jóval intenzívebb, játékossá válásuk jóval sikeresebb lehet.  
 
A Miskolci Magister Gimnázium szerepe, tehát többszörösen hiánypótlónak tekinthető a régióban, hiszen egyszerre esélyként, alternatívaként, hálóként jelenik meg az állami közoktatási rendszerből kieső diák számára, másfelől hátránykompenzációs metódusa mellett a tehetséges utánpótláskorú labdarúgó élsportoló fiatalok empatív közismereti képzését is ellátja, sportkarrierjük építésében vesz részt.

Zemlényi Attila      
intézményvezető